معنی ضرب المثل “خورد گاو نادان ز پهلوی خویش “

درباره ضرب المثل نباشی بس ایمن به بازوی خویش خورد گاو نادان ز پهلوی خویش در ادامه با معنی و مفهوم این ضرب المثل ایرانی از کتاب فارسی دهم آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید. معنی و مفهوم ضرب المثل خورد گاو نادان ز پهلوی خویش  نباشی بس ایمن به بازوی خویش خورد گاو… ادامه خواندن معنی ضرب المثل “خورد گاو نادان ز پهلوی خویش “