مجیدی: در دور برگشت فقط دنبال «۳ امتیازها» هستیم

ایسنا