سوخت رسانی به نیروگاه‌ها نسبت به سال گذشته یک میلیارد لیتر افزایش یافت

معاون وزیر نفت، گفت: یک میلیارد سوخت بیشتر از سال گذشته به نیروگاه‌ها تحویل شد و مشکل و چالشی در حوزه نیروگاهی وجود نداشت.