تغییرات مدیریتی شهرداری در راستای تحول و نوآوری است

شهردار سمنان تغییرات مدیریتی در شهرداری را بر اساس تحول و نوآوری دانست و گفت: بهترین و اصلی‌ترین سرمایه مدیریت شهری، نیروی انسانی آن است.