بودجه‌ای برای راه‌اندازی ۷ منطقه آزاد جدید تخصیص نیافت

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد اعلام کرد: راه اندازی مناطق آزاد جدید، نیاز به تخصیص، تصویب و تحقق این بودجه قانونی دارد که تا کنون به تصویب نرسیده است.