پیگیری مشکل بیمه کارکنان و فرآیندهای مشکل آفرین در گمرک

احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از رئیس جمهور در برنامه سفر به هرمزگان پس از بازدید از انبار جمع آوری اموال تملیکی از گمرک شهید رجایی بازدید و با مدیران بنادر و گمرک و کارکنان مجموعه به گفتگو پرداخت .