پاگشای مدیران جدید؛/ ترکیب پرسپولیس مقابل فجرسپاسی

بعد از 48 ساعت پرماجرای و تغییرات مدیریتی در پرسپولیس، آنها اکنون به دنبال برد مقابل فجرسپاسی هستند.