ناهماهنگی میان ۲۵ دستگاه دولتی منشاء اصلی مشکلات گمرک است

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بازدید از گمرک شهید رجایی، منشاء اصلی مشکلات گمرک، را ناهماهنگی میان ۲۵ دستگاه دولتی دانست.