منشا اصلی مشکلات گمرک، عدم هماهنگی ۲۵ دستگاه دولتی

احسان خاندوزی در پاسخ به پرسش عدم تخصیص منابع از سوی بانک ها به بازرگان ها و مشکلات گمرک شهید رجایی، گفت: گمرک به تنهایی بار نیمی از تجارت کشور به دوش می کشد اما دچار ضعف ها و مشکلات فراوانی است که همین موجب شده تولید کننده و تجار و تولیدکننده ها دچار خسارت فراوانی می شود.