معنی ضرب المثل “خورد گاو نادان ز پهلوی خویش “

درباره ضرب المثل نباشی بس ایمن به بازوی خویش خورد گاو نادان ز پهلوی خویش

در ادامه با معنی و مفهوم این ضرب المثل ایرانی از کتاب فارسی دهم آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید.
معنی و مفهوم ضرب المثل خورد گاو نادان ز پهلوی خویش 
نباشی بس ایمن به بازوی خویش
خورد گاو نادان ز پهلوی خویش
۱- مصراع اول به اعتماد نکردن بیش از حد به داشته های خود اشاره می کند. این داشته ها و امکانات ممکن است برای کسی نیروی جسمانی باشد، برای دیگری پول و مقام، برای دیگری هوش و ذکاوت و … باشد.
اما در مصراع دوم واژه ” پهلو” را به دو معنای لفظی و مجازی تعبیر کرده اند که هرکدام را جداگانه معنی می کنیم:
🔸 معنای لفظی: پهلو و شکم گاو
🔸 معنای مجازی: به معنای از جانب (مانند کلمه از قِبَل)
۲- طبق معنای اول: به زور و قدرت خودت مطمئن نباش؛ مانند گاوی که بیش از حد می چرد و می خورد تا اینکه چاق و فربه می شود و زیر دست قصاب می رود!
۳-  طبق معنای دوم: بیش از حد به زور و قدرتی که داری مغرور نشو؛ در اینصورت همچون گاو نادانی خواهی شد که از جانب خود مورد آسیب واقع می شود.
از پهلوی خود خوردن کنایه از: از جانب خود انسان ضرری را متحمل شدن / یا: با دست خویش خود را در مهلکه انداختن
مفهوم: گاهی انسان در زندگی اش از همان جایی که بیش از حد مطمئن است ضربه می خورد. این بیت کنایه از غفلت آدمی از نقاط ضعف خویش است که به ظاهر آن را نقاط قوت خود می دانسته است.
 
اختصاصی-دانشچی