ساخت سیل بند از ضروریات شهر چگردک دلگان است

شهردار چگردک دلگان در جنوب سیستان و بلوچستان گفت: ساخت سیل بند حفاظتی یکی از نیازهای ضروری این شهر است.