دانمارک مدعی جاسوسی روسیه، چین و ایران در قطب شمال شد!

رئیس سرویس امنیت و اطلاعات دانمارک مدعی جاسوسی برخی از کشورها از جمله روسیه، چین و ایران در قطب شمال شد!