انتصاب سرپرست برای فدراسیونهای بسکتبال و ژیمناستیک

سرپرست دو فدراسیون‌ بسکتبال و ژیمناستیک منصوب شدند.