اجرای ۱۸ هزارمترمکعب بتن‌ریزی در پروژه تقاطع میدان نماز

معاون فنی و عمرانی شهردار قم گفت: بیش از ۱۸ هزار مترمکعب حجم کل بتن‌ریزی، دو هزار تن آرماتوربندی، ۱۰۰ هزار مترمکعب حجم خاک‌برداری و ۴۲ هزار مترمکعب خاک‌ریزی در پروژه تقاطع غیرهمسطح میدان نماز صورت خواهد گرفت.